התמודדות עם חוק הגברת האכיפה 2011

חוק חדש המשנה את כל כללי המשחק בשוק השירותים ויחסי העבודה התקבל בכנסת ביום 12/12/11 – ושמו חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב  2011 (להלן : "חוק האחריות").

שמו המקוצר של החוק בפי יוזמיו הוא חוק "אחריות המזמין" היות ובמסגרת הגברת אכיפתם של דיני העבודה הוטלה אחריות ישירה על מזמין שירות – הלקוח לבדוק האם זכויות העובדים מופרות.

מטרת החקיקה הייתה להגביר את האכיפה על ביצוע חוקי המגן בתחום דיני העבודה לגבי המגזרים החלשים יחסית : עובדי הניקיון השמירה ועובדי חברות הקייטרינג למינהן.

דרך פעולת החוק היא שינוי הגישה לפיה רק המעסיק אחראי לזכויות עובדיו והטלת אחריות חוקית מסוימת על הלקוח מזמין העבודה להבטיח כי העובד מקבל את זכויותיו לפי החוק.

חשוב להכיר את החוק היות ובכל קבלת שירות מקבלן שירות בתחומי ניקיון שמירה או הסעדה החל מינואר 2012  החוק חל, ועל הלקוח המזמין מוטלת אחריות לרווחת עובדי אותו קבלן לפי חוקים מסוימים.

החוק קובע כי מפקח עבודה בכיר שמונה לתפקיד על ידי שר התעשייה והמסחר רשאי להוציא אזהרה ללקוח על הפרות חוקי עבודה שבצע קבלן שירות הקשור עימו חוזית.

אפשר להטיל עיצום כספי על קבלן שירות בגין העובדה שלא שלם את מלוא השכר לעובדיו. העיצום תלוי בסוג החוק שהופר ומרבית חוקי העבודה העיקרים צויינו בחוק האחריות וסווגו לשלושה תחומים שונים :

  • א. קנס על חוקים שפורטו בחלק א' לתוספת השנייה לחוק האחריות 5,000 ₪ וליחיד 2,500 ₪.
  • ב. קנס על חוקים שפורטו בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק האחריות 10,000 ₪ וליחיד 5,000 ₪.
  • ג. קנס על חוקים שפורטו בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק האחריות 35,000 ₪ וליחיד 17,500 ₪.

הודעה כזאת נשלחת גם ללקוח מזמין השירות וגם הוא חשוף לסכנה שיוטל עליו העיצום הכספי אם לא דאג בתוך 30 יום לתשלום הסכום שחייב קבלן השרות לעובד לפי החוק, או לחלופין שלמו בעצמו.

דרך פעולה אחרת היא בכך שרשאי הלקוח לנתק את הקשר עם קבלן השירות בתוך אותם 30 הימים ובכך יופטר מזמין השרות – הלקוח מן האחריות שלו.

 

העיצום הכספי המדובר נגבה לקופת מדינת ועל גבייתו תחול פקודת המיסים גבייה שתקל על המדינה מאוד את גבייתו.

חמור מכך בכל מקרה שעל חברה חלה אחריות להפרת החוק ועקב כך מוטל עליה עיצום כספי אזי גם על המנהלים מוטל אוטומטית חיוב בסכום עיצום זהה.

על פי סעיף 25 וכן סעיף 28 לחוק אחריות המזמין הוטלה בפעם הראשונה בחוק גם חובה מהותית על הלקוח מזמין השרות לבדוק שלא מופרות זכויות עובדי הקבלן שעובדים עבורו.

 המשרד מטפל בהפחתת וביטול הקנסות המנהליים המוטלים על פי חוק הגברת האכיפה.

המשרד נערך באופן יזום עם לקוחותיו להכין את הארגון לביקורת משרד הכלכלה כדי למנוע את הטלתם של הקנסות.